•   დეპოზიტები  

     

დეპოზიტები

ვადიანი დეპოზიტი

ვადიანი დეპოზიტი ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ვადით და ვალუტით. დარიცხული საპროცენტო განაკვეთი შესაძლოა, გამოყენებულ იქნას როგორც დეპოზიტის ვადის ამოწურვისას, ასევე ყოველთვიურად. თუ დეპოზიტის მოცულობა აღემატება მაქსიმალურ ბალანსს, პაშა ბანკი გთავაზობთ ინდივიდუალურად შეთანხმებულ საპროცენტო განაკვეთებს. 

მომსახურების პირობები:

ვალუტა: ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
დეპოზიტის მინიმალური ბალანსი: 50,000 ლარი, 20,000 აშშ დოლარი/ევრო
დეპოზიტის მაქსიმალური ბალანსი: 2,500,000 ლარი, 1,000,000 აშშ დოლარი, 500,000 ევრო
ვადები: 6 თვე - 24 თვე

საპროცენტო განაკვეთები:

დეპოზიტის ვადა ლარი ლარი ეფექტური აშშ დოლარი დოლარი ეფექტური ევრო ევრო ეფექტური
6-9 თვე 6.00% 5.95% 2.00% 1.97% 0.50% 0.49%
9-12 თვე 6.25% 6.16% 2.50% 2.45% 1.00% 0.98%
12-18 თვე 6.50% 6.41% 3.00% 2.96% 1.50% 1.48%
18-24 თვე 7.00% 6.77% 3.50% 3.41% 2.00% 1.96%
24 თვე 7.50% 7.14% 4.00% 3.87% 2.00% 1.95%

 

საპროცენტო განაკვეთები ყოველთვიურად გატანისას:

დეპოზიტის ვადა ლარი ლარი ეფექტური აშშ დოლარი დოლარი ეფექტური ევრო ევრო ეფექტური
6-9 თვე 5.50% 5.45% 1.50% 1.47% 0.25% 0.24%
9-12 თვე 5.75% 5.66% 2.00% 1.96% 0.75% 0.73%
12-18 თვე 6.00% 5.92% 2.50% 2.47% 1.25% 1.23%
18-24 თვე 6.50% 6.29% 3.00% 2.93% 1.50% 1.47%
24 თვე 7.00% 6.67% 3.50% 3.39% 1.50% 1.47%

 

საპროცენტო განაკვეთები ვადამდე გატანისას:

დეპოზიტის ვადა ლარი ლარი ეფექტური აშშ დოლარი დოლარი ეფექტური ევრო ევრო ეფექტური
1-6 თვე 3.00% 2.94% 0.60% 0.58% 0.00% 0.00%
6-12 თვე 4.00% 3.96% 1.00% 0.89% 0.00% 0.00%
12-24 თვე 5.00% 4.81% 1.50% 1.47% 0.50% 0.49%

* სადეპოზიტო განაკვეთები არა-რეზიდენტებისთვის დამატებითი მოლაპარაკების საგანია.

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა  დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 5,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge

მოთხოვნამდე დეპოზიტი

პაშა ბანკი გთავაზობთ დეპოზიტზე საპროცენტო სარგებლის ყოველდღიურ დარიცხვას, როდესაც მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი შეადგენს წინასწარ განსაზღვრულ მინიმალურ ოდენობაზე არანაკლებ თანხას. ეს საშუალებას აძლევს კლიენტს, მიიღოს საპროცენტო შემოსავალი ანგარიშზე არსებულ თანხებზე შეუზღუდავი წვდომის შენარჩუნებით. 

მომსახურების პირობების გასაგებად, გთხოვთ დაუკავშირდით ბანკს.

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა  დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 5,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge