•   დეპოზიტები  

     

დეპოზიტები

ვადიანი დეპოზიტი

ვადიანი დეპოზიტი ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ვადით და ვალუტით. დარიცხული საპროცენტო განაკვეთი შესაძლოა, გამოყენებულ იქნას როგორც დეპოზიტის ვადის ამოწურვისას, ასევე ყოველთვიურად. თუ დეპოზიტის მოცულობა აღემატება მაქსიმალურ ბალანსს, პაშა ბანკი გთავაზობთ ინდივიდუალურად შეთანხმებულ საპროცენტო განაკვეთებს. 

მომსახურების პირობები:

ვალუტა: ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
დეპოზიტის მინიმალური ბალანსი: 50,000 ლარი, 20,000 აშშ დოლარი/ევრო
დეპოზიტის მაქსიმალური ბალანსი: 2,500,000 ლარი, 1,000,000 აშშ დოლარი, 500,000 ევრო
ვადები: 6 თვე - 24 თვე

საპროცენტო განაკვეთები:

დეპოზიტის ვადა ლარი


აშშ დოლარი

ევრო
6-9 თვე 6.00% 2.00% 0.50%
9-12 თვე 6.25% 2.50% 1.00%
12-18 თვე 6.50% 3.00% 1.50%
18-24 თვე 7.00% 3.50% 2.00%
24 თვე 7.50% 4.00% 2.00%

 

საპროცენტო განაკვეთები ყოველთვიურად გატანისას:

დეპოზიტის ვადა ლარი


აშშ დოლარი

ევრო
6-9 თვე 5.50% 1.50% 0.25%
9-12 თვე 5.75% 2.00% 0.75%
12-18 თვე 6.00% 2.50% 1.25%
18-24 თვე 6.50% 3.00% 1.50%
24 თვე 7.00% 3.50%

1.50%

 

საპროცენტო განაკვეთები ვადამდე გატანისას:

დეპოზიტის ვადა ლარი


აშშ დოლარი

ევრო
1-6 თვე 3.00% 0.60% -
6-12 თვე 4.00% 1.00% -
12-24 თვე 5.00% 1.50% 0.50%

* სადეპოზიტო განაკვეთები არა-რეზიდენტებისთვის დამატებითი მოლაპარაკების საგანია.

მოთხოვნამდე დეპოზიტი

პაშა ბანკი გთავაზობთ დეპოზიტზე საპროცენტო სარგებლის ყოველდღიურ დარიცხვას, როდესაც მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი შეადგენს წინასწარ განსაზღვრულ მინიმალურ ოდენობაზე არანაკლებ თანხას. ეს საშუალებას აძლევს კლიენტს, მიიღოს საპროცენტო შემოსავალი ანგარიშზე არსებულ თანხებზე შეუზღუდავი წვდომის შენარჩუნებით.

მომსახურების პირობები:

 

ვალუტა

თანხის ოდენობა

საპროცენტო განაკვეთი

ლარი

< 50,000

2%

50,000 - 200,000

3%

200,000 -500,000

4.25%

500,000 -1,000,000

4.35%

>=1,000,000

4.5%

აშშ დოლარი

>= 100,000

0.5%