შეგროვებადი ანაბარი

შეგროვებადი ვადიანი ანაბრის გახსნა რეკომენდებულია იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გსურთ გარკვეული თანხის შეგროვება განსაზღვრულ პერიოდში. ანაბრის გახსნისთვის აუცილებელია მინიმალური საწყისი შენატანი, შემდეგ კი სურვილისამებრ შეგიძლიათ დაამატოთ თანხა ნებისმიერ დროს.

შეგროვებად ვადიან ანაბარს ერიცხება მაღალი საპროცენტო სარგებელი. დარიცხული სარგებლის გატანა შესაძლებელია მხოლოდ ვადის ბოლოს. სარგებელი დაანგარიშდება ანაბარზე არსებული ნაშთების მოცულობის და მათი განთავსების ვადის მიხედვით. ანაბარს მოქმედების ბოლო 2 თვის განმავლობაში დაერიცხება მოთხოვნამდე ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი.

გაითვალისწინეთ, რომ ანაბრის ვადის ამოწურვამდე თქვენ ვერ შეძლებთ თანხის გატანას, ხოლო ანაბრის დარღვევის შემთხვევაში, წინასწარ განსაზღვრული საპროცენტო სარგებელი შემცირდება.

 

ზოგადი პირობები

შეგროვებადი ვადიანი ანაბრის გახსნა შეგიძლიათ ჩვენს ფილიალში.

მინ. მოცულობა გახსნისთვის: 10 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო

მაქს. მოცულობა გახსნისთვის: 2,500,000 ლარი / 1,000,000 აშშ დოლარი/ევრო

საპროცენტო განაკვეთი

  ლარი ეფექტური დოლარი ეფექტური ევრო ეფექტური
3  - < 6 თვე 9.00% 8.13% - დან 1.85% 1.56% - დან 0.80% 0.53%- დან
6 - < 9 თვე 9.30% 9.19% - დან 2.00% 1.90% - დან 0.95% 0.85% - დან
9 - < 12 თვე 9.55% 9.57% - დან 2.45% 2.38% - დან 1.10% 1.05% - დან
12 - < 15 თვე 9.75% 9.76% - დან 2.65% 2.61%- დან 1.60% 1.55% - დან
15 - < 18 თვე  9.85% 9.80% - დან 2.75% 2.72% - დან 1.80% 1.76% - დან
18 - < 21 თვე 9.95% 9.84% - დან 2.80% 2.77% - დან 1.90% 1.87% - დან
21 - <24 თვე 10.15% 9.96% - დან 2.90% 2.87% - დან 1.95% 1.92% - დან
24 თვე 10.35% 10.13% - დან 2.95% 2.92% - დან 2.00% 1.98% - დან

 

* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია შემდეგი მაგალითის მიხედვით: ანაბრის გახსნისას მომხმარებელს შეაქვს 10 ერთეული და ყოველი თვის პირველ რიცხვში საანაბრე ანგარიშზე ამატებს 10 ერთეულს; ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იცვლება ანაბრის მოცულობის, ვადის  და საპროცენტო სარგებლის გატანის პერიოდულობის მიხედვით.

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge.

**არარეზიდენტი ფიზიკური პირებისთვის ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი 0,5%-ით ნაკლებია.