ფიქსირებული ვადიანი ანაბარი

ფიქსირებული ვადიანი ანაბრის გახსნა რეკომენდებულია იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გაქვთ გარკვეული თანხა, რომელიც არ დაგჭირდებათ განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში და გსურთ, მიიღოთ მაღალი საპროცენტო სარგებელი. ანაბრის გახსნისას თქვენ ირჩევთ სასურველ პერიოდს და საპროცენტო სარგებლის მიღების ვადას. გაითვალისწინეთ, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში თქვენ ვერ შეძლებთ ანაბრის თანხის გატანას ან დამატებას. იმ შემთხვევაში, თუ გადაწყვეტთ ფიქსირებული ვადიანი ანაბრის ვადაზე ადრე დარღვევას, ბანკს უფლება აქვს უარი განაცხადოს დარღვევაზე. ბანკის თანხმობის შემთხვევაში, წინასწარგანსაზღვრული საპროცენტო სარგებელი შემცირდება.

 

მომსახურების პირობები:
ვალუტა: ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
ანაბრის მინიმალური ბალანსი: 100 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
ანაბრის მაქსიმალური ბალანსი: 2,500,000 ლარი, 1,000,000 აშშ დოლარი/ევრო
ვადები: 1 თვე - 24 თვე

 

საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის ვადის ბოლოს გატანით:

  ლარი ეფექტური დოლარი ეფექტური ევრო ეფექტური
3  - < 6 თვემდე 9.25% 9.50% - დან 2.00% 2.01% - დან 0.95% 0.95% - დან
6 - < 9 თვემდე 9.55% 9.70% - დან 2.15% 2.16% - დან 1.10% 1.10% - დან
9 - < 12 თვემდე 9.80% 9.84% - დან 2.60% 2.60%- დან 1.25% 1.25%- დან
12 - < 15 თვემდე 10.00% 10.01% - დან 2.80% 2.79% - დან 1.75% 1.75% - დან
15 - < 18 თვემდე 10.10% 9.90% - დან 2.90% 2.88% - დან 1.95% 1.94% - დან
18 - < 21 თვემდე 10.20% 9.88% - დან 2.95% 2.92% - დან 2.05% 2.04% - დან
21 - 24 თვემდე 10.40% 9.95% - დან 3.05% 3.01% - დან 2.10% 2.08% - დან
24 თვემდე 10.60% 10.09% - დან 3.10% 3.05% - დან 2.15% 2.13% - დან

 

საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის ყოველთვიური გატანით:

  ლარი  ეფექტური დოლარი ეფექტური ევრო ეფექტური
3  - < 6 თვემდე 9.20% 9.60% - დან 1.90% 1.92% - დან 0.85% 0.85% - დან
6 - < 9 თვემდე 9.40% 9.82% - დან 1.95% 1.98% - დან 0.85% 0.85% - დან
9 - < 12 თვემდე 9.50% 9.92% - დან 2.55% 2.61%- დან 1.05% 1.06% - დან
12 - < 15 თვემდე 9.55% 9.98% - დან 2.75% 2.83% - დან 1.55% 1.56% - დან
15 - < 18 თვემდე 9.65% 10.09% - დან 2.85% 2.94% - დან 1.85% 1.87% - დან
18 - < 21 თვემდე 9.70% 10.14% - დან 2.90% 3.01% - დან 1.95% 1.97% - დან
21 - 24 თვემდე 9.75% 10.20% - დან 3.00% 3.13% - დან 2.00% 2.02% - დან
24 თვემდე 9.80% 10.25% - დან 3.05% 3.20% - დან 2.05% 2.07% - დან

 

საპროცენტო განაკვეთი საპროცენტო სარგებლის წინასწარ გატანით:

  ლარი ეფექტური დოლარი ეფექტური ევრო ეფექტური
3  - < 6 თვემდე 8.90% 9.42% - დან 1.40% 1.41% - დან 0.70% 0.70%- დან
6 - < 9 თვემდე 9.00% 9.64%- დან 1.45% 1.47% - დან 0.70% 0.70% - დან
9 - < 12 თვემდე 8.95% 9.71% - დან 2.05% 2.09% - დან 1.00% 1.01% - დან
12 - < 15 თვემდე 8.95% 9.83% - დან 2.25% 2.30% - დან 1.40% 1.42% - დან
15 - < 18 თვემდე 8.90% 9.89% - დან 2.35% 2.41%- დან 1.45% 1.47% - დან
18 - < 21 თვემდე 8.85% 9.96% - დან 2.40% 2.47% - დან 1.55% 1.58% - დან
21 - 24 თვემდე 8.80% 10.03% - დან 2.45% 2.54% - დან 1.60% 1.64% - დან
24 თვემდე 8.75% 10.10% - დან 2.40% 2.49% - დან 1.65% 1.69% - დან

 

* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 100 ერთეულზე. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იცვლება ანაბრის მოცულობის, ვადის  და საპროცენტო სარგებლის გატანის პერიოდულობის მიხედვით.

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge.

**არარეზიდენტი ფიზიკური პირებისთვის ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი 0,5%-ით ნაკლებია.