მოთხოვნამდე დეპოზიტი

პაშა ბანკი გთავაზობთ დეპოზიტზე საპროცენტო სარგებლის ყოველდღიურ დარიცხვას, როდესაც მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი შეადგენს წინასწარ განსაზღვრულ მინიმალურ ოდენობაზე არანაკლებ თანხას. ეს საშუალებას აძლევს კლიენტს, მიიღოს საპროცენტო შემოსავალი ანგარიშზე არსებულ თანხებზე შეუზღუდავი წვდომის შენარჩუნებით.

მომსახურების პირობები:

 

ვალუტა

თანხის ოდენობა

საპროცენტო განაკვეთი

ლარი

< 50,000

2%

50,000 - 200,000

3%

200,000 -500,000

4.25%

500,000 -1,000,000

4.35%

>=1,000,000

4.5%

აშშ დოლარი

>= 100,000

0.5%

* სადეპოზიტო განაკვეთები არა-რეზიდენტებისთვის დამატებითი მოლაპარაკების საგანია.

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა  დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 5,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge