ხელშეკრულებები

SME სესხის ხელშეკრულებები

გენერალური ხელშეკრულება
ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დან

ვალუტის ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთიანი საკრედიტო ხელშეკრულება
ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დან

ლარის ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთიანი საკრედიტო ხელშეკრულება
ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დან

ლარის ფიქსირებული და ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთიანი საკრედიტო ხელშეკრულება
ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დან

ლარის ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთიანი საკრედიტო ხელშეკრულება
ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დან

საკრედიტო ხაზის ხელშეკრულება ვალუტის ფიქსირებულპროცენტიანი
ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დან

საკრედიტო ხაზის ხელშეკრულება ლარის ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთიანი
ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დან

საკრედიტო ხაზის ხელშეკრულება ლარის ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთიანი
ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დან

საკრედიტო ხაზის ხელშეკრულება
ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დან

საკრედიტო ხელშეკრულება
ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დან
 

ანაბრების ხელშეკრულებები

მოთხოვნამდე ანაბრის ხელშეკრულება GEO-ENG
ხელშეკრულება ძალაშია 01.01.2024-დან

მოთხოვნამდე ანაბრის ხელშეკრულება GEO
ხელშეკრულება ძალაშია 01.01.2024-დან

ფიქსირებული ვადიანი ანაბრის ხელშეკრულება GEO-ENG
ხელშეკრულება ძალაშია 01.01.2024-დან

ფიქსირებული ვადიანი ანაბრის ხელშეკრულება GEO
ხელშეკრულება ძალაშია 01.01.2024-დან

ვადიანი ანაბრის ხელშეკრულება GEO
ხელშეკრულება ძალაშია 01.01.2024-დან

ვადიანი ანაბრის ხელშეკრულება GEO-ENG
ხელშეკრულება ძალაშია 01.01.2024-დან

მოთხოვნამდე ანაბრის ხელშეკრულება GEO-ENG
ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დან

მოთხოვნამდე ანაბრის ხელშეკრულება GEO
ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დან

ფიქსირებული ვადიანი ანაბრის ხელშეკრულება GEO-ENG
ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დან

ფიქსირებული ვადიანი ანაბრის ხელშეკრულება GEO
ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დან

ვადიანი ანაბრის ხელშეკრულება GEO
ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დანკორპორაციული ხელშეკრულებები

საკრედიტო ხელშეკრულება - ინდექსირებული
ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დან

საკრედიტო ხელშეკრულება - ფიქსირებული
ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დან

საკრედიტო ხელშეკრულება-ცვლადი
ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დან

გენერალური ხელშეკრულება საკრედიტო მომსახურებაზე
ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დანსადეპოზიტო სერტიფიკატის ხელშეკრულებები (იურიდიული)
 

არასტანდარტული დისკონტური GEO
ხელშეკრულება ძალაშია 01.01.2024-დან

არასტანდარტული დისკონტური სერტიფიკატი GEO-ENG
ხელშეკრულება ძალაშია 01.01.2024-დან

არასტანდარტული საპროცენტო სერტიფიკატი GEO-ENG
ხელშეკრულება ძალაშია 01.01.2024-დან

არასტანდარტული საპროცენტო სერტიფიკატი
ხელშეკრულება ძალაშია 01.01.2024-დან

სტანდარტული დისკონტური სერტიფიკატი GEO-ENG
ხელშეკრულება ძალაშია 01.01.2024-დან

სტანდარტული დისკონტური სერტიფიკატი
ხელშეკრულება ძალაშია 01.01.2024-დან

სტანდარტული საპროცენტო სერტიფიკატი GEO-ENG
ხელშეკრულება ძალაშია 01.01.2024-დან

სტანდარტული საპროცენტო სერტიფიკატი
ხელშეკრულება ძალაშია 01.01.2024-დან


არასტანდარტული დისკონტური GEO
ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დან

არასტანდარტული დისკონტური სერტიფიკატი GEO-ENG
ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დან

არასტანდარტული საპროცენტო სერტიფიკატი GEO-ENG
ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დან

არასტანდარტული საპროცენტო სერტიფიკატი
ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დან

სტანდარტული დისკონტური სერტიფიკატი GEO-ENG
ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დან

სტანდარტული დისკონტური სერტიფიკატი
ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დან

სტანდარტული საპროცენტო სერტიფიკატი GEO-ENG
ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დან

სტანდარტული საპროცენტო სერტიფიკატი
ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დან