აუდიტის კომიტეტი შეიქმნა, რათა დახმარება გაუწიოს სამეთვალყურეო  საბჭოსა და დირექტორთა საბჭოს ბანკის შიდა კონტროლისა და რისკების მართვის სისტემების ეფექტურობისა და შესაბამისობის ზედამხედველობის პროცესში, დაეხმაროს მათ  დამოუკიდებელი აუდიტორული ფირმების შერჩევასა და მათთან კომუნიკაციაში,   ზედამხედველობა გაუწიოს ბანკის საქმიანობის შესაბამისობას არსებულ კანონმდებლობასთან.

კომიტეტი ანგარიშვალდებულია სამეთვალყურეო საბჭოს წინაშე.

აუდიტის კომიტეტი მოქმედებს აუდიტის კომიტეტის დებულებით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში.

 

კომიტეტის წევრები:

 

 • გიორგი ღლონტი - აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარე
 • შაჰინ მამმადოვი - აუდიტის კომიტეტის წევრი
 • ებრუ ოღან კნოტნერუსი - აუდიტის კომიტეტის წევრი

 

Audit Committee Statute

სტრატეგიისა და ბიუჯეტირების კომიტეტი შეიქმნა, რათა კონსულტაცია გაუწიოს  და ხელი შეუწყოს სამეთვალყურეო საბჭოს მასზე დაკისრებული მოვალეობებისა და პასუხისმგებლობების სათანადოდ შესრულების პროცესში. კომიტეტი უზრუნველყოფს ბანკის ბიზნეს გეგმის შესაბამისობას სტრატეგიის შემუშავებისა და წლიური ბიუჯეტის შესაბამისობას ბიუჯეტირების პროცესთან.

კომიტეტი ანგარიშვალდებულია სამეთვალყურეო საბჭოს წინაშე.

კომიტეტი მოქმედებს სტრატეგიისა და ბიუჯეტირების კომიტეტის დებულებით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში.

 

კომიტეტის წევრები:

 

 • ფარიდ მამადოვი - სტრატეგიის და ბიუჯეტირების კომიტეტის თავმჯდომარე
 • მურად სულეიმანოვი - სტრატეგიის და ბიუჯეტირების კომიტეტის წევრი
 • თეიმურ ჰუსეინოვი - სტრატეგიის და ბიუჯეტირების კომიტეტის წევრი
 • ვუგარ ახუნდოვი - სტრატეგიის და ბიუჯეტირების კომიტეტის წევრი
 • ელმან ემინოვი - სტრატეგიის და ბიუჯეტირების კომიტეტის წევრი

 

Strategy and Budget Committee Statute

ადამიანური რესურსების მართვის კომიტეტი შეიქმნა ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ, რათა კონსულტაცია გაუწიოს სამეთვალყურეო საბჭოს ადამიანური რესურსების მართვას პირველადი მნიშვნელობის საკითხებთან დაკავშირებით და უზრუნველყოს ის შესაბამისი წინასწარი კვლევებით.

კომიტეტი ანგარიშვალდებულია სამეთვალყურეო საბჭოს წინაშე და მოქმედებს სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ მინიჭებული და ადამიანური რესურსების მართვის კომიტეტის დებულებით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში.

კომიტეტის წევრები:

 • ფარიდ მამმადოვი - პერსონალის მართვის და ანაზღაურების კომიტეტის თავმჯდომარე
 • აითენ აბასლი - პერსონალის მართვისა და ანაზღაურების კომიტეტის წევრი
 • შაჰინ მამმადოვი - პერსონალის მართვის და ანაზღაურების კომიტეტის წევრი

HR Committee Statute

ნომინაციის და ანაზღაურების კომიტეტი შეიქმნა ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ, რათა კონსულტაცია გაუწიოს სამეთვალყურეო საბჭოს ნომინაციისა და ანაზღაურების პოლიტიკის პირველადი მნიშვნელობის საკითხებთან დაკავშირებით და უზრუნველყოს ის შესაბამისი წინასწარი კვლევებით.

 

კომიტეტი ანგარიშვალდებულია სამეთვალყურეო საბჭოს წინაშე და მოქმედებს სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ მინიჭებული და ნომინაციისა და ანაზღაურების კომიტეტის დებულებით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში.

 

კომიტეტის წევრები:

 • ფარიდ მამმადოვი - პერსონალის მართვის და ანაზღაურების კომიტეტის თავმჯდომარე
 • აითენ აბასლი - პერსონალის მართვისა და ანაზღაურების კომიტეტის წევრი
 • ჯალალ გასიმოვი - პერსონალის მართვის და ანაზღაურების კომიტეტის წევრი

Nomination and Remuneration Committee Statute

რისკის მართვის კომიტეტი შეიქმნა რათა კონსულტაცია გაუწიოს და ხელი შეუწყოს სამეთვალყურეო  საბჭოს მასზე დაკისრებული მოვალეობებისა და პასუხისმგებლობების სათანადოდ შესრულების პროცესში, აგრეთვე უზრუნველყოს რისკებთან დაკავშირებული იდენტიფიკაციის, შეფასების, გაზომვის, კონტროლის, რეპორტინგისა და მონიტორინგის პროცესების და შესაძლებლობების ეფექტურობა.

კომიტეტი ანგარიშვალდებულია სამეთვალყურეო საბჭოს წინაშე.

რისკის მართვის კომიტეტი მოქმედებს რისკის მართვის კომიტეტის დებულებით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში.

 

კომიტეტის წევრები:

 

 • ებრუ ოღან კნოტნერუსი - რისკის მართვის კომიტეტის თავმჯდომარე
 • ფარიდ მამმადოვი - რისკის მართვის კომიტეტის წევრი
 • გიორგი ღლონტი - რისკის მართვის კომიტეტის წევრი

 

Risk Management Committee Statute