აუდიტის კომიტეტი შეიქმნა, რათა დახმარება გაუწიოს სამეთვალყურეო  საბჭოსა და დირექტორთა საბჭოს ბანკის შიდა კონტროლისა და რისკების მართვის სისტემების ეფექტურობისა და შესაბამისობის ზედამხედველობის პროცესში, დაეხმაროს მათ  დამოუკიდებელი აუდიტორული ფირმების შერჩევასა და მათთან კომუნიკაციაში,   ზედამხედველობა გაუწიოს ბანკის საქმიანობის შესაბამისობას არსებულ კანონმდებლობასთან.

კომიტეტი ანგარიშვალდებულია სამეთვალყურეო საბჭოს წინაშე.

აუდიტის კომიტეტი მოქმედებს აუდიტის კომიტეტის დებულებით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში.

 

კომიტეტის წევრები:

 

  • გიორგი ღლონტი - აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარე
  • შაჰინ მამმადოვი - აუდიტის კომიტეტის წევრი
  • ებრუ ოღან კნოტნერუსი - აუდიტის კომიტეტის წევრი

 

Audit Committee Statute

რისკის მართვის კომიტეტი შეიქმნა რათა კონსულტაცია გაუწიოს და ხელი შეუწყოს სამეთვალყურეო  საბჭოს მასზე დაკისრებული მოვალეობებისა და პასუხისმგებლობების სათანადოდ შესრულების პროცესში, აგრეთვე უზრუნველყოს რისკებთან დაკავშირებული იდენტიფიკაციის, შეფასების, გაზომვის, კონტროლის, რეპორტინგისა და მონიტორინგის პროცესების და შესაძლებლობების ეფექტურობა.

კომიტეტი ანგარიშვალდებულია სამეთვალყურეო საბჭოს წინაშე.

რისკის მართვის კომიტეტი მოქმედებს რისკის მართვის კომიტეტის დებულებით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში.

 

კომიტეტის წევრები:

 

  • ებრუ ოღან კნოტნერუსი - რისკის მართვის კომიტეტის თავმჯდომარე
  • კამალა ნურიევა - რისკის მართვის კომიტეტის წევრი
  • გიორგი ღლონტი - რისკის მართვის კომიტეტის წევრი

 

Risk Management Committee Statute