გენერალური ხელშეკრულება (პაშა ბანკი)

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება​
ხელშეკრულება ძალაშია 04.09.2019

ცვლილება ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალურ ხელშეკრულება​ში 04.09.2019​

იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება​
ხელშეკრულება ძალაშია 04.09.2019

ცვლილება იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალურ ხელშეკრულებაში 04.09.2019
 

არქივი
 

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება​
ხელშეკრულება ძალაშია 19.06.2019

იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება​
ხელშეკრულება ძალაშია 19.07.2019