გენერალური ხელშეკრულება (პაშა ბანკი)

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება​
ხელშეკრულება ძალაშია 21.09.2020-დან

ცვლილება ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალურ ხელშეკრულება​ში
ცვლილებების თარიღი 21.09.2020

იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება​
ხელშეკრულება ძალაშია 21.09.2020-დან

ცვლილება იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალურ ხელშეკრულებაში
ცვლილებების თარიღი 21.09.2020

 

არქივი
 

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება​
ხელშეკრულება ძალაშია 19.06.2019

იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება​
ხელშეკრულება ძალაშია 19.07.2019

ცვლილება ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალურ ხელშეკრულება​ში 04.09.2019​

ცვლილება იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალურ ხელშეკრულებაში 04.09.2019

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება​
ხელშეკრულება ძალაშია 04.09.2019

იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება​
ხელშეკრულება ძალაშია 04.09.2019

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება​
ხელშეკრულება ძალაშია 28.02.2020

ცვლილება ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალურ ხელშეკრულება​ში
ცვლილება ძალაშია 28.02.2020

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება​
ხელშეკრულება ძალაშია 01.07.2020

ცვლილება ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალურ ხელშეკრულება​ში
ცვლილება ძალაშია 01.07.2020

იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება​
ხელშეკრულება ძალაშია 28.02.2020

ცვლილება იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალურ ხელშეკრულებაში
ცვლილება ძალაშია 28.02.2020