•   ანაბრები  

     

ანაბრები

იურიდიული პირებისთვის

ვადიანი ანაბარი

პაშა ბანკის ვადიანი ანაბრით სარგებლობა შეუძლიათ როგორც მსხვილ, ასევე საშუალო და მცირე საწარმოებს, რომლებსაც აქვთ 1 მილიონ ლარზე მეტი ოდენობის წლიური ბრუნვა, ან აქვთ პოტენციალი, რომ მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში მიაღწიონ ამ მაჩვენებელს.

ვადიანი ანაბრის გახსნა რეკომენდებულია იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გაქვთ გარკვეული თანხა, რომელიც არ დაგჭირდებათ განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში და გსურთ, მიიღოთ მაღალი საპროცენტო სარგებელი. ანაბრის გახსნისას თქვენ ირჩევთ სასურველ პერიოდს და საპროცენტო სარგებლის მიღების ვადას. გაითვალისწინეთ, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში თქვენ ვერ შეძლებთ ანაბრის თანხის გატანას ან დამატებას.

ფიზიკური პირებისთვის ანაბრის პირობები იხილეთ ვებგვერდზე rebank.ge 

მომსახურების პირობები:

ვალუტა: ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
ანაბრის მინიმალური ბალანსი: 5,000 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
ანაბრის მაქსიმალური ბალანსი: 2,500,000 ლარი, 1,000,000 აშშ დოლარი/ევრო
ვადები: 3 თვე - 24 თვე
ანაბრის დარღვევის შემთხვევაში წინასწარგანსაზღვრული საპროცენტო სარგებელი შემცირდება: ლარში - 2.00%; აშშ დოლარში - 0.25%; ევროში - 0.00%;

საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის ვადის ბოლოს გატანით:

  ლარი ლარი (ეფექტური) დოლარი დოლარი (ეფექტური) ევრო ევრო (ეფექტური)
3 - < 6 თვე 10.20% 10.51%-დან 1.40% 1.38%-დან 0.80% 0.78-დან
6 - < 12 თვე 10.50% 10.51%-დან 1.95% 1.94%-დან 1.50% 1.49%-დან
12 - < 24 თვე 10.60% 10.10%-დან 2.40% 2.37%-დან 1.55% 1.53%-დან
24 - თვე 10.80% 10.26%-დან 2.50% 2.47%-დან 1.70% 1.68%-დან

 

საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის ყოველთვიური გატანით:

  ლარი ლარი (ეფექტური) დოლარი დოლარი (ეფექტური) ევრო ევრო (ეფექტური)
3  - < 6 თვე 9.90% 10.30%-დან 1.30% 1.28%-დან 0.70% 0.69%-დან
6 - < 12 თვე 10.20% 10.66%-დან 1.85% 1.82%-დან 1.40% 1.39%-დან
12 - < 24 თვე 10.30% 10.77%-დან 2.30% 2.42%-დან 1.45% 1.46%-დან
24 - თვე 10.50% 11.00%-დან 2.40% 2.42%-დან 1.60% 1.61%-დან

 

* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იცვლება ანაბრის მოცულობის, ვადის  და საპროცენტო სარგებლის გატანის პერიოდულობის მიხედვით.

არარეზიდენტი იურიდიული პირებისთვის ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი 0,5%-ით ნაკლებია.

ფიქსირებული ვადიანი ანაბარი

ფიქსირებული ვადიანი ანაბრის გახსნა რეკომენდებულია იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გაქვთ გარკვეული თანხა, რომელიც არ დაგჭირდებათ განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში და გსურთ, მიიღოთ მაღალი საპროცენტო სარგებელი. ანაბრის გახსნისას თქვენ ირჩევთ სასურველ პერიოდს და საპროცენტო სარგებლის მიღების ვადას. გაითვალისწინეთ, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში თქვენ ვერ შეძლებთ ანაბრის თანხის გატანას ან დამატებას. იმ შემთხვევაში, თუ გადაწყვეტთ ფიქსირებული ვადიანი ანაბრის ვადაზე ადრე დარღვევას, ბანკს უფლება აქვს უარი განაცხადოს დარღვევაზე.

ფიზიკური პირებისთვის ანაბრის პირობები იხილეთ ვებგვერდზე rebank.ge

მომსახურების პირობები:
ვალუტა: ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
ანაბრის მინიმალური ბალანსი: 5,000 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
ანაბრის მაქსიმალური ბალანსი: 2,500,000 ლარი, 1,000,000 აშშ დოლარი/ევრო
ვადები: 1 თვე - 24 თვე
ანაბრის დარღვევის შემთხვევაში წინასწარგანსაზღვრული საპროცენტო სარგებელი შემცირდება: ლარში - 2.00%; აშშ დოლარში - 0.25%; ევროში - 0.00%;

 

საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის ვადის ბოლოს გატანით:

  ლარი ლარი (ეფექტური) დოლარი დოლარი (ეფექტური) ევრო ევრო (ეფექტური)
3  - < 6 თვე 10.30% 10.61%-დან 1.55% 1.52%-დან 0.95% 0.93%-დან
6 - < 12 თვე 10.60% 10.79%-დან 2.10% 2.09%-დან 1.65% 1.64%-დან
12 - < 24 თვე 10.70% 10.19%-დან 2.55% 2.51%-დან 1.70% 1.68%-დან
24 - თვე 10.90% 10.35%-დან 2.65% 2.61%-დან 1.85% 1.83%-დან

 


საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის ყოველთვიური გატანით:

  ლარი ლარი (ეფექტური) დოლარი დოლარი (ეფექტური) ევრო ევრო (ეფექტური)
3  - < 6 თვე 10.15% 10.63%-დან 1.45% 1.43%-დან 0.85% 0.83%-დან
6 - < 12 თვე 10.45% 10.96%-დან 2.00% 2.00%-დან 1.55% 1.54%-დან
12 - < 24 თვე 10.55% 11.04%-დან 2.45% 2.47%-დან 1.60% 1.61%-დან
24 - თვე 10.75% 11.28%-დან 2.55% 2.58%-დან 1.75% 1.76%-დან

 


* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იცვლება ანაბრის მოცულობის, ვადის  და საპროცენტო სარგებლის გატანის პერიოდულობის მიხედვით.

არარეზიდენტი იურიდიული პირებისთვის ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი 0,5%-ით ნაკლებია. 

მოთხოვნამდე ანაბარი

პაშა ბანკის მოთხოვნამდე ანაბრით სარგებლობა შეუძლიათ როგორც მსხვილ, ასევე საშუალო და მცირე საწარმოებს, რომლებსაც აქვთ 1 მილიონ ლარზე მეტი ოდენობის წლიური ბრუნვა, ან აქვთ პოტენციალი, რომ მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში მიაღწიონ ამ მაჩვენებელს.

მოთხოვნამდე ანაბრის მთავარი უპირატესობაა მასზე განთავსებული თანხის ხელმისაწვდომობა ნებისმიერ დროს. ეს იმას ნიშნავს, რომ მოთხოვნამდე ანაბრის გახსნის შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ შეუზღუდავად გაიტანოთ ან დაამატოთ თანხა და ამასთან, მიიღოთ მაღალი საპროცენტო სარგებელი. ის ყოველი დღის ბოლოს გამოითვლება ანგარიშზე არსებული ნაშთის მიხედვით და ყოველთვიურად დაგერიცხებათ ანაბარზე.

ფიზიკური პირებისთვის ანაბრის პირობები იხილეთ ვებგვერდზე rebank.ge 

ზოგადი პირობები:

ვალუტა: ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
ანაბრის მინიმალური ბალანსი გახსნისთვის და სარგებლის დარიცხვისთვის: 5,000 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
ანაბრის მაქსიმალური ბალანსი გახსნისთვის და სარგებლის დარიცხვისთვის: 2,500,000 ლარი, 1,000,000 აშშ დოლარი/ევრო

საპროცენტო განაკვეთები:

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო

ნომინალური

ეფექტური*

ნომინალური

ეფექტური*

ნომინალური

ეფექტური*

3.25%

3.16%

0.60%

0.60%

0.25%

0.25%

* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია იმ დაშვებით, რომ ყოველი დღის ბოლოს ანგარიშზე არსებული ნაშთი შეადგენს 10 000 (ათი ათასი) ლარს/აშშ დოლარს/ევროს.

არარეზიდენტი იურიდიული პირებისთვის ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი 0,5%-ით ნაკლებია.

სადეპოზიტო სერტიფიკატი

პაშა ბანკის მიერ გამოშვებული სადეპოზიტო სერტიფიკატ(ებ)ის შეძენა რეკომენდებულია იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გაქვთ გარკვეული თანხა, რომელიც არ დაგჭირდებათ განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში და გსურთ, მიიღოთ მაღალი საპროცენტო სარგებელი. სადეპოზიტო სერტიფიკატის გაცემა ხდება ელექტრონული ფორმით. პაშა ბანკი საქართველო მომხმარებელს სთავაზობს სტანდარტულ და არასტანდარულ სადეპოზიტო სერტიფიკატს. სტანდარტული სადეპოზიტო სერტიფიკატის პირობები რეგულირდება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დამტკიცებული „კომერციული ბანკების სტანდარტული სადეპოზიტო სერტიფიკატების დებულების“ მიხედვით.

თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ საპროცენტო და დისკონტური სადეპოზიტო სერტიფიკატი:

საპროცენტო სადეპოზიტო  სერტიფიკატის შემთხვევაში, თქვენ სერტიფიკატს ყიდულობთ ნომინალურ ფასად, ხოლო ბანკი გიხდით საპროცენტო სარგებლს ყოველ თვე, კვარტლურად, წელიწადში ორჯერ ან ყოველწლიურად.

დისკონტური სადეპოზიტო სერტიფიკატის შემთხვევაში, თქვენ სერტიფიკატს ყიდულობთ დისკონტურ (შეღავათიან) ფასად, ხოლო ვადის ბოლოს იღებთ სერტიფიკატის ნომინალურ ღირებულებას. სერტიფიკატის ნომინალურ და დისკონტურ ღირებულებას შორის სხვაობა წარმოადგენს თქვენს სარგებელს.

ფიზიკური პირებისთვის ანაბრის პირობები იხილეთ ვებგვერდზე rebank.ge

ზოგადი პირობები:

ვალუტა: ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
სადეპოზიტო სერტიფიკატის მინიმალური მოცულობა: 5,000 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
სადეპოზიტო სერტიფიკატის მაქსიმალური მოცულობა: 2,500,000 ლარი / 1,000,000 აშშ დოლარი/ევრო
ვადები: 3 თვე - 36 თვე


დისკონტური სადეპოზიტო სერტიფიკატი 

  ლარი ლარი (ეფექტური) დოლარი დოლარი (ეფექტური) ევრო ევრო (ეფექტური)
3 - <6 თვე 10.50% 11.94%-დან 1.55% 1.52%-დან 0.95% 0.93%-დან
6 - <12 თვე 10.80% 11.98%-დან 2.10% 2.09%-დან 1.65% 1.64%-დან
12 - <24 თვე 10.90% 11.64%-დან 2.65% 2.61%-დან 1.80% 1.78%-დან
24 - 36 თვე 11.10% 11.83%-დან 2.75%  2.71%-დან 1.95% 1.93%-დან
36 თვე 11.10% 11.23%-დან 2.75% 2.68%-დან 1.95% 1.91%-დან

 

საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატი

  ლარი ლარი (ეფექტური) დოლარი დოლარი (ეფექტური) ევრო ევრო (ეფექტური)
3 - <6 თვე 10.20% 10.69%-დან 1.45% 1.43%-დან 0.85% 0.83%-დან
6 - <12 თვე 10.50% 10.99%-დან 2.00% 2.00%-დან 1.55% 1.54%-დან
12 - <24 თვე 10.60% 11.10%-დან 2.55% 2.57%-დან 1.70% 1.71%-დან
24 - 36 თვე 10.80% 11.33%-დან 2.65% 2.68%-დან 1.85% 1.86%-დან
36 თვე 10.80% 11.34%-დან 2.65% 2.68%-დან 1.85% 1.86%-დან

 

არარეზიდენტი იურიდიული პირებისთვის საპროცენტო განაკვეთი 0,5%-ით ნაკლებია.

სხვა პირობები:

სადეპოზიტო სერტიფიკატის გასხვისების საკომისიო  შეადგენს გასხვისებული სერტიფიკატის ნომინალური ღირებულების 0.1%-ს, მინიმუმ 20 ლარს.

სადეპოზიტო სერტიფიკატის გამოსყიდვის საკომისიო განისაზღვრება დასრულებამდე დარჩენილი ვადის ან უახლოესი ვადის სერტიფიკატის შესაბამის საპროცენტო განაკვეთს + 3%-ის ოდენობით.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატის ზემოთ მოცემული განაკვეთები განიხილება სარგებლის ყოველთვიურად გატანისას. ყველა სხვა შემთხვევა წარმოადგენს გამონაკლისს და განიხილება ინდივიდუალურად.

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5 000 ერთეულზე. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იცვლება სადეპოზიტო სერტიფიკატის მოცულობის, ვადის და საპროცენტო სარგებლის გატანის პერიოდულობის მიხედვით.