ოპციონი

პაშა ბანკის ოფციონით სარგებლობა შეუძლიათ როგორც მსხვილ, ასევე საშუალო და მცირე საწარმოებს, რომლებსაც აქვთ 1 მილიონ ლარზე მეტი ოდენობის წლიური ბრუნვა, ან აქვთ პოტენციალი, რომ მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში მიაღწიონ ამ მაჩვენებელს.

ოპციონის ხელშეკრულება საშუალებას აძლევს კლიენტს, გარკვეულ დროს მომავალში იყიდოს ან გაყიდოს ფასიანი ქაღალდები ან სხვა აქტივები ხელშეკრულების დადების მომენტში განსაზღვრულ ფასად. მყიდველი ან გამყიდველი ამგვარად დაზღვეულია ოპციონის ხელშეკრულებით განსაზღვრული ფასიანი ქაღალდის ღირებულების ნეგატიური ცვლილებისაგან, რაც ოპციონის მყიდველისთვის წარმოადგენს ფასის მატებას, ხოლო გამყიდველისათვის - კლებას.