სვოპი

პაშა ბანკის სვოპით სარგებლობა შეუძლიათ როგორც მსხვილ, ასევე საშუალო და მცირე საწარმოებს, რომლებსაც აქვთ 1 მილიონ ლარზე მეტი ოდენობის წლიური ბრუნვა, ან აქვთ პოტენციალი, რომ მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში მიაღწიონ ამ მაჩვენებელს.

სვოპ-ხელშეკრულება (SWAP contract) საშუალებას აძლევს მხარეებს, გაცვალონ სხვადასხვა ტიპის აქტივები ან მათზე შემოსავლების ნაკადები ინდივიდუალური გარემოებების გათვალისწინებით. მაგალითად, სვოპ-ხელშეკრულება შესაძლოა, გულისხმობდეს ფიქსირებული საპროცენტო შემოსავლის ცვლადი საპროცენტო შემოსავლით ჩანაცვლებას.